موفقیت در رابطه

موفقیت در رابطه

موفقیت در رابطه

موفقیت در رابطه

موفقیت در رابطه

همه افراد عادی معمولا مایل به موفقیت در رابطه یا زندگی و یا درکاری  مهم هستند. در حالی که اکثر مردم هیچ مشکلی در مورد رویاپردازی درباره آینده یا ایجاد اهدافی برای آینده اند

ارند، بعضی افراد به سادگی نمیتوانند این کار را انجام دهند، زیرا معتقدند که سزاوار موفقیت نیستند.

در نگاه اول، این ممکن است به نظر یک مفهوم عجیب بیاید. هیچ کس تا به حال نگفته است که الزاماتی وجود دارد که یک فردرا واجد شرایط رسیدن به موفقیت بکند، اما این افراد هنوز فکر می کنند که سزاوار موفقیت در رابطه نیستند.

این باور ،عقیده پیچیده ای است که زمانی رخ می دهد که حوادث مختلف با یکدیگر اتفاق می افتند. در این مقاله به شما خواهم گفت که چرا بعضی مردم فکر می کنند که سزاوار موفقیت در زندگی و رابطه  نیستند. من سزاوار خوشبختی نیستم را ببینید.

چرا برخی فکر می کنند که سزاوار موفقیت در رابطه نیستند؟

1 ) آنها فقط می ترسند:

اگر فرد بیش از حد بترسد که توانایی های خود را تست کند یا اگر بیش از حد بترسد که شکست بخورد، ممکن است از تلاش برای موفقیت اجتناب کند.

درحالیکه ذهن ناخودآگاه، اگر شخص بیش از حد از انجام کارها بترسد، بااستراتژی های مختلف می تواند کمک کند ازترس اجتناب کند. یکی از این استراتژی ها می تواند شخص را فریب دهد تا اعتقاد داشته باشد که شایستگی رسیدن به موفقیت در رابطه  را ندارد.

به عبارت دیگر، احساس اینکه شخص شایسته موفقیت نیست، می تواند چیزی بیش از یک تلاش برای خودفریبی نباشد. روانشناسی خودفریبی را ببینید

2) آنها اعتماد به نفس کمی دارند:

زمانی که یک فرد احساس عزت نفس پایین یا اعتقاد منفی نسبت به خود را بروزمی دهد، نشان می دهد که به اندازه کافی با ارزش نیست، ممکن است شروع به این باور کند که شایسته موفقیت نیست.

عزت نفس باعث ایجاد حس داشتن حق در افراد سالم می شود. فرد عادی باید احساس کند که شایسته موفقیت در رابطه است.

اما وقتی عزت نفس شخص کم می شود، ممکن است فکر کند که واقعا شایسته موفقیت یا خوشحالی نیست. چه چیزی باعث عزت نفس می شود را ببینید.

3) در دوران کودکی اعتقادات غلطی به دست آوردند:

اگر والدین به فرزند خود ارزش نداده باشند، کودک ممکن است شروع به اعتقاد به این نکته کند که ارزشمند نیست نظرات انتقادی نسبت به برخی از کودکان در دوران کودکی می تواند باعث شود آنها فکر کنند که واقعا شایسته موفقیت در رابطه  نیستند.

هنگامی که یک کودک فکر می کند که چیزی درمورد او اشتباه است، می تواندبه صورت بزرگسالی که معتقد است شایستۀ کسب چیزی در زندگی نیست، رشد کند. همچنین ببینید چگونه تجربیات دوران کودکی بر دوران بزرگسالی تاثیر می گذارد.

4) آنها احساس گناه شدید می کنند:

گناه احساسی بسیار قوی است که فرد هنگامی که ارزش های خود را نقض می کند یا زمانی که کاراشتباهی انجام داده،احساس می کند. هنگامی که گناه شدت می یابد، می تواند موجب بروز بسیاری از مشکلات از جمله نگرانی بیش از حد، و افسردگی شود .کلید موفقیت در رابطه : تفکر مثبت و عمل/نگرش مثبت

یکی از مشکلات احساس گناه می تواند این باشد که می تواند باعث شود فرد فکر کند که سزاوار موفقیت در زندگی نیست. همچنین بخش نگرانی را می توان یک نوع مجازات و غلبه بر گناه دانست را ببینید…

به اینستاگرام بیایید.