ابراز عشق

ابراز عشق

ابراز عشق

زمانی که شما در قلب خود نسبت به شخصی احساس عشق و علاقه دارید، مانند همسر و فرزند خود، شاید همیشه آن حس درونی به یک ابراز احساس بیرونی تبدیل نشود.

آیا معشوق تعلق داشتن به وجود شما را حس می کند؟ اگر در وجود خود نسبت به شخصی احساس عشق دارید پس آن را نشان دهید!

خودتان را بروز دهید

هرگز عشق بلاعوض نخواهید. شاید شما در وجود خود عشق را احساس کنید اما شخص دیگر نمی تواند متوجه آن شود.

عشق خود را در قالب کلمه ها، رفتارها، اشاره ها و هدایا ابراز کنید و یا هر راه دیگری که معشوق شما بتواند آن را ببیند و لمس کند.

خلاق باشید

راه های جدید و غیر قابل انتظار را انتخاب کنید. زمانی احساس ها می توانند تاثیرگذار باشند و همه چیز را تغییر بدهند که به شکل های جدید و غیر منتظره ابراز شوند. اصیل و خلاق باشید. کارها را به شکلی دیگر انجام دهید.

ماورای خود باشید

نسبت به خودتان صادق باشید. آیا فقط زمانی که در آسایش هستید و تمایل دارید ابراز علاقه می کنید؟

آیا نسبت به ابراز عشق خود خسیس و تنگ نظر هستید؟

عشق واقعی زمانی به وجود می آید که به طور خود جوش بروز داده شود و شما تمام توجه خود را به معشوق نشان دهید.

آیا زمان هایی وجود دارد که معشوق نسبت به ابراز علاقه شما مشتاق و بی تاب باشد؟

پس فراتر از مرزهای نقطه آسایش خود بروید و علاقه و توجه خود را طبق میل معشوق نشان دهید.

ابراز عشقابراز عشق

ثابت قدم باشید

اگر نسبت به کلمه ها، توجه و نیرویی که به مشعوق خود نشان می دهید بی دقت و بی ثبات باشید پس او متوجه خواهد شد که شما نسبت به او بی اهمیت هستید.

در نتیجه، اگر می خواهید شخصی از عشق و علاقه شما مطمئن شود پس نسبت به ثبات و پایایی خود دقیق باشید.

این به معنی لبریز کردن وی از عشق به طور افراطی نسیت بلکه چنین کاری برای رابطه بسیار مخرب است.

ثبات و پایایی یعنی هر زمانی که با او روبه رو می شود علاقه خود را بروز دهید و نه هر وقت که میل داشتید.

حامی افکار هم باشید

آیا تعریف و تمجید های شما نسبت یه یکدیگر معنی دار است؟

آیا تعریف های شما مصنوعی هستند و یا باعث ایجاد عمق در توانایی های یکدیگر می شود؟

آیا برای رسیدن به فردایی بهتر اوقاتی را به طور مشترک بر روی فعالیت و هدفی صرف می کنید؟

آیا تا به حال روح و افکار معشوق خود را تکریم کرده اید؟

علاقه و عشق خود را با گرامی داشتن افکار و روح یکدیگر ابراز کنید. ابعاد درونی معشوق را محترم بدانید.

حتی می توانید فراتر از احترام قدم بردارید و مکمل اهداف یکدیگر باشید.

شما می توانید زمان و نیروی خود را در جهت حمایت از هدف یگانه معشوق خود استفاده کنید تا دلیلی برای اثبات و ابراز عشق و علاقه شما باشد.

ما را در اینستاگرام همراهی کنید.