عزت نفس سالم

 عزت نفس سالم

در “شش ستون اعتماد به نفس”، شش شیوه ای راکه برای رشد و تداوم عزت نفس سالم پیدا کرده ام، مورد بررسی قرار می دهم

تمرین زندگی آگاهانه، پذیرش خود، مسئولیت پذیری درقبال خود، خودآزاری، هدفمند بودن و یکپارچگی . به طور خلاصه هر یک از این شیوه ها را تعریف می کنم

تمرین زندگی آگاهانه:

برای رشد وتداوم عزت نفس سالم  باید از احترام به حقایق؛ نسبت به آنچه در حال انجام آن هستید،آگاه باشید(در زمان حال باشید)؛ پیگیر و مشتاق هر گونه اطلاعات ، دانش یا بازخوردی که درباره منافع، ارزشها، اهداف و پروژه های ماست، باشید؛

به دنبال درک نه تنها جهان خارج از خود، بلکه جهان درونی خودباشید، به طوری که آگاهیتان از خود کورکورانه نباشد

تمرین پذیرش خود:

تمایل به تجربه و پذیرش مسئولیت افکار، احساسات و اعمال خود، بدون طفره رفتن، انکار یا رد کردن – و همچنین بدون خود انکاری؛ اجازه دادن به خودبرای فکر کردن به افکار خود، تجربه احساسات خود، و نگاهی به اقدامات خود بدون لزوما دوست داشتن، تایید و یا تحسین آنها؛ فضیلت واقع گرایی وابسته به خود فرد است

تمرین مسئولیت پذیری نسبت به خود:

درک اینکه ما نویسنده انتخابها و اقدامات خویش هستیم؛ که خود ما مسئول زندگی و رفاه و رسیدن به اهداف خویش هستیم؛ اگر ما برای همکاری با دیگران برای دستیابی به اهدافمان نیاز داریم

باید درمقابل ارزش های خویش را در اختیارقرار دهیم؛ و سوال این است که “چه کسی باید سرزنش شود؟” اما همیشه “چه چیزی باید انجام شود؟”

تمرین ابراز وجود:

برای رشد و تداوم عزت نفس سالم و برای قابل اعتماد بودن در ارتباط با دیگران؛ ارزش های خود رانشان دهید. افراد شایسته احترام در زمینه های اجتماعی؛ امتناع میکنند از وارونه جلوه دادن واقعیت اینکه چه کسی هستند یا چه چیزی آنها را مورد احترام قرار می دهد تا از عدم پذیرش اجتناب کند؛ روی تمایلات و ایده های خود به شیوه های مناسب در زمینه های مناسب بایستید.

تمرین زندگی به طور هدفمند:

شناسایی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یا اهداف و اقدامات لازم برای دستیابی به آنها (تدوین برنامه عملیاتی)؛ سازماندهی رفتار در خدمت آن اهداف؛ اقدامات نظارتی برای حصول اطمینان از ماندن در مسیر درست؛ و توجه به نتیجه به منظور تشخیص و هنگامی که نیاز باشد به طرح اولیه بازگردیم

تمرین یکپارچگی شخصی:

زندگی کنیم با انطباق بین آنچه می دانیم، آنچه که یادمی گیریم، و آنچه انجام می دهیم؛ حقیقت را بیان کنیم، به تعهداتمان احترام بگذاریم، ارزش هایی را که یاد می گیریم،و تحسین می کنیم در عمل انجام دهیمچرا یک فرد دارای اعتماد به نفس جذاب است؟

به اینستاگرام بیایید