روابط عاطفی افرادی که تله رها شد گی دارند چگونه است؟

روابط عاطفی

افرادی که تله رها شدگی دارند، در روابط عاطفی شان بسته به سبک رفتاری که انتخاب میکنند، نوع خاصی رفتار میکنند.

برای مثال در یک رابطه به شدت وابسته می شوند و علی رغم عدم تعهد طرف مقابل می سوزند و می سازند به این امید که روزی درست می شود، جذب افرادی می شوند که در دسترس نیستند و رفتارشان قابل پیش بینی نیست. و وقتی طرف مقابل در دسترس نیست بی تاب میشوند و مدام پشت سرهم تماس و پیام….اجتناب میکنند. و یا همزمان با چندین نفر رابطه عاطفی سطحی و موازی برقرار میکنند که اگر یکی رفت دیگری باشد. و یا در روابط عاطفی با همسر و پارتنر خود  حتی در جزیی ترین مسائل تا آنجا سلطه گری و کنترل گری میکنند که طرف مقابل را به ستوه می آورند و رابطه آسیب میبند.

اما متاسفانه تلخ طنز ماجرا انجاست که هیچ کدام از این رفتارها احساس عمیق تنهایی و بیقراری و بیتابی درونی این افراد را تسکین نمیدهد. چون مشکل طرف مقابل نیست، مشکل اصلی و ریشه ای احساس رها شدگی و تنهایی و بی پناهی و بی ثباتی است که در درون فرد ریشه دوانده واین چیزی است که باید مورد توجه قرار بگیرد